Regulamin Wypożyczalni


POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin jest regulaminem Wypożyczalni strojów „MegaStroje.pl®”. 
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO) przekazujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji umowy wypożyczenia, a po jej wykonaniu w ciągu 30 dni są całkowicie niszczone i nie będą przechowywane.

PRZEDMIOT UMOWY
Wypożyczalnia strojów ,,MegaStroje.pl®” oświadcza, iż jej działalnością jest wypożyczanie strojów i innych akcesoriów zwanych w dalszej części regulaminu „strojami” klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym zwanymi w dalszej części regulaminu „Wypożyczającymi”.

TERMINARZ I OPŁATY WYPOŻYCZENIA STROJÓW

Kwota wypożyczenia dotyczy jednego dnia roboczego. Okres wypożyczenia rozpoczyna się od momentu podpisania Umowy Wypożyczenia oraz kończy się w dniu ustalonym w Umowie Wypożyczenia w momencie przyjęcia stroju przez Pracownika Wypożyczalni – w stanie kompletnym i nienaruszonym w stosunku do stanu w jakim był on wypożyczony. W przypadku nie dotrzymania terminu wypożyczenia (nie oddania stroju w danym terminie do Wypożyczalni), Wypożyczający zostanie obciążony dodatkową opłatą (karą umowną). 

WYPOŻYCZENIE STROJÓW - WYSYŁKA KURIERSKA (ON-LINE)

W momencie wysłania paczki (przekazania paczki kurierowi) przez Wypożyczalnię strojów ,,MegaStroje.pl®”, Wypożyczający nie ma możliwości odstąpienia od umowy. Przy wypożyczeniu strojów wysyłką kurierską, Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnienia w dostawie strojów, za które odpowiedzialna jest firma kurierska realizująca wysyłkę. Wszelkie roszczenia są rozpatrywane na drodze postępowania reklamacyjnego.

ZOBOWIĄZANIA WYPOŻYCZALNI

Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu strój w dobrym stanie. Strój w dobrym stanie, o którym mowa w w/w zdaniu oznacza strój, który nie jest – zniszczony, wadliwy itp.

ZOBOWIĄZANIA WYPOŻYCZAJĄCEGO
Wypożyczający dokonując wypożyczenia stroju, oświadcza iż zapoznał się z treścią Regulaminu Wypożyczalni i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się ich przestrzegać. Wypożyczający w celu wypożyczenia stroju zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości Pracownikowi Wypożyczalni, podania innych danych niezbędnych do podpisania Umowy Wypożyczenia oraz złożenia na niej własnoręcznego podpisu. Wypożyczalnia pobiera od Wypożyczającego ustaloną kwotę za wypożyczenie stroju. Kwota ta płatna jest z góry za cały okres wypożyczenia w momencie podpisania Umowy Wypożyczenia. W przypadku pobrania zaliczki za strój w momencie rezerwacji – zaliczka ta jest bezzwrotna oraz nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z rezerwacji stroju. Rezerwacja wygasa następnego dnia roboczego od daty rozpoczęcia okresu wypożyczenia wówczas, gdy strój ten nie zostanie odebrany. Podpisując Umowę Wypożyczenia Wypożyczający jest zobowiązany do sprawdzenia jakości stroju. W przypadku braku zastrzeżeń odnośnie stroju Wypożyczający akceptuje jego stan jako „nienaruszony”.

ZWROT KOSTIUMU
Kostium uznaje się za oddany w momencie, gdy Wypożyczający wręczy kostium w ręce Pracownika, a Pracownik sprawdzi stan kostiumu i oceni go jako zwrot w stanie "nienaruszonym" oraz wyda potwierdzenie zwrotu. W przypadku wysyłki kurierskiej – zwrot następuje po powrocie paczki do oddziału, ocenie stanu kostiumu przez Pracownika jako „nienaruszony” oraz po zwrocie kaucji na konto wskazane przez Klienta.

OPŁATY DODATKOWE (KARY UMOWNE)

W przypadku, gdy Wypożyczający odda strój wymagający dodatkowego czyszczenia, zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty, którą ustala Pracownik Wypożyczalni (zgodnie z cenami rynkowymi odpowiadającymi rozmiarom zabrudzenia). W przypadku stwierdzenia zniszczenia stroju lub braku akcesoriów należących do wypożyczonego stroju, Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty pokrywającej koszt naprawy stroju.
W przypadku, gdy koszt naprawy stroju wyniesie więcej niż cena rynkowa stroju lub naprawa będzie niemożliwa, Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości ceny rynkowej lub zakupu nowego stroju. Opłatę tą ustala Pracownik Wypożyczalni przy zwrocie stroju. W przypadku wypożyczenia stroju wysyłką kurierską, w/w opłata zostanie potrącona z kaucji. W przypadku nie dotrzymania terminu wypożyczenia (nie oddania stroju w danym terminie do Wypożyczalni), Wypożyczający zostanie obciążony dodatkową płatnością – za każdą kolejną dobę przedłużenia wypożyczenia (przetrzymania stroju), w wysokości równowartości kwoty wypożyczenia stroju na ustalony okres. W przypadku przetrzymania stroju przez Wypożyczającego, dłuższego niż 30 dni, bądź w przypadku zwłoki Wypożyczającego w zapłacie kwoty na rzecz Wypożyczalni strojów „MegaStroje.pl®”, Wypożyczalnia ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

Wypożyczalnia zastrzega, iż w rzeczywistości stroje mogą nieznacznie różnić się od strojów prezentowanych na stronie internetowej oraz w katalogach, natomiast zestawy mogą nie zawierać wszystkich elementów (akcesoriów) widocznych na zdjęciach. Wypożyczalnia ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne. Prowadzenie postępowania windykacyjnego nie wyklucza wszczęcia postępowania sądowego i egzekucyjnego w celu odzyskania należności wynikających z podpisanej Umowy Wypożyczenia Wypożyczalni „MegaStroje.pl®”. Roszczenia Wypożyczalni „MegaStroje.pl®” zawarte w tym Regulaminie są aktualne. Wypożyczalnia „MegaStroje.pl®” uprawniona jest do ich dochodzenia.